תקנון מבצע "חבר מביא חבר" של סודהסטרים ישראל בע"מ

1. כללי

1.1 סודהסטרים ישראל בע"מ ("סודהסטרים") מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה ("המבצע") אשר יערך בישראל בלבד.

1.2 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 

2. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

2.1 "לקוח" – מי שנמנה על מצבת הלקוחות של סודהסטרים ואשר אישר לסודהסטרים במפורש את הפניה אליו באמצעי דיוור של דוא"ל ו/או הודעת טקסט;

2.2 "חבר" – אדם שקיבל קוד קופון מלקוח וכתוצאה מקבלתו ביצע רכישה של מוצר סודהסטרים מתוך ההצעה במהלך תקופת המבצע, מבלי לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר/ים שנרכשו;

2.3 "משתתף" – לקוח ו/או חבר כהגדרתם לעיל;

2.4 "הצעה" – רכישת מכשיר הגזה של סודהסטרים בהנחה ייעודית למבצע כמפורט להלן:  מכשיר סודהסטרים SPIRIT ב-279 ₪ במקום 500 ₪, מכשיר סודהסטרים POWER ב-499 ₪ במקום 700 ₪, מכשיר סודהסטרים CRYSTAL ב-499 ₪ במקום 700 ₪.

2.5 "פרס" כרטיס Gift Card המכונה "Buyme"" סופר שובר" או שם אחר, טעון בסך 100 ש"ח;

2.6 "ספק הפרס": חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276, באמצעות אתר הבית www.buyme.co.il/

2.7 "קוד קופון": קוד ממוחשב ייחודי ורנדומלי שנוצר באופן אוטומטי על ידי מערכת ממוחשבת עבור לקוח שיזין את הפרטים הנדרשים, באמצעותו יוכל להזמין חבר להשתתף במבצע;

2.8 "תקופת המבצע" – התקופה שמיום 10.2.19 בשעה 08:00 ועד לפרסום הודעה על סיום המבצע באתר סודהסטרים ו/או בעמוד הפייסבוק של סודהסטרים, 3 ימים לפני מועד סיום המבצע כפי שתחליט סודהסטרים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 

3. השתתפות במבצע

3.1 סודהסטרים תדוור ללקוח באמצעי התקשור המועדפים עליו ואשר אושרו על ידו (הודעת טקסט/דוא"ל) הזמנה להשתתף במבצע ולהמליץ על שירותי סודהסטרים לחברים ותיידע בהזמנה זו כי חבר שירכוש מוצר סודהסטרים במחיר מוזל (הצעה) בעקבות הזמנת הלקוח יזכה את הלקוח בפרס. להודעה יצורף קישור לדף נחיתה אנונימי ("עמוד ההשתתפות").

3.2 לקוח שירצה להשתתף במבצע ילחץ על הקישור שנשלח אליו ויועבר לעמוד ההשתתפות, בו הוא יתבקש להכניס את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

3.3 לאחר הזנת הפרטים הנקובים בסעיף 3.2 לעיל, הלקוח יועבר לעמוד נחיתה נוסף בו יופיע קוד קופון שנוצר עבורו על ידי מערכת ממוחשבת. בעמוד זה תעמוד לרשות הלקוח האפשרות לשתף את קוד הקופון בהודעת WhatsApp או בפרסום הודעה בפייסבוק. במקביל תשלח אל מספר הטלפון שהזין הלקוח הודעת טקסט עם פרטי קוד הקופון לשימושו אשר תכיל, בין היתר, קישור לעמוד ההצטרפות.

3.4 הלקוח יוכל לשתף את ההודעה עם קוד הקופון עם נמנעים אחרים, לבחירתו.

3.5 חבר אשר יקבל את ההודעה מהלקוח וירצה לקבל את ההצעה, יוכל ללחוץ על הקישור שיוביל אותו לעמוד נחיתה אנונימי המיועד להצטרפות לסודהסטרים במסגרת המבצע ("עמוד ההצטרפות") בו יוכל לצפות בתנאי ההצעה וכן יעמדו לרשותו שתי אפשרויות ליצור קשר עם סודהסטרים – אופציה לחייג ישירות לנציג שירות על ידי לחיצה על קישור בעמוד ההצטרפות (ככל שהגלישה לאתר נעשתה ממכשיר שמאפשר זאת) או למלא טופס ולהשאיר את פרטיו ולבקש מסודהסטרים ליצור עימו קשר. בשיחת רכישת ההצעה ישאל החבר על ידי נציג סודהסטרים לפרטי זיהוי של הלקוח – קוד קופון ושם מלא. כמו כן, בעמוד ההצטרפות תתאפשר רכישה ישירה באמצעות מעבר לעמוד ייעודי באתר סודהסטרים.

3.6 התנאים המצטברים לזכייה בפרס הם כדלקמן: (1) ביצוע רכישה מתוך ההצעה על ידי החבר. במקרה בו החבר יבטל את הרכישה או יחזיר את המוצרים, תבוטל הזכאות לפרס  (2) אימות פרטי הלקוח עם החבר על ידי נציג סודהסטרים (3) הלקוח עמד בכל תנאי תקנון זה, לרבות חתימה על כל כתב הסכמה ו/או כתב ויתור ו/או כל הצהרה שהיא שתידרש על ידי סודהסטרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.7 הפרס ישלח לכתובת דוא"ל אותה יזין הלקוח כמפורט בסעיף 3.2. לעיל וזאת לאחר שתסתיים התקופה במסגרתה החבר יכול להחזיר את המוצר או לבטל את העסקה (14 יום ממועד קבלת המוצר/ים שנרכשו).

3.8 חלוקת הפרס הינה עד גמר המלאי ו/או תקופת המבצע, לפי המוקדם. כמות מינימאלית של פרסים שיחולקו במסגרת המבצע : 50 יחידות.

 

4. שונות

4.1 סודהסטרים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה בלעדי לשנות את תנאי המבצע ו/או תקופת המבצע ו/או ו/או את ההצעה ו/או לבטל את המבצע כולו או חלקו. סודהסטרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרס, מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרס האמור, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.

4.2 סודהסטרים לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בפרס.

4.3 סודהסטרים אינה נותנת כל מצג או התחייבות בקשר עם הפרס, והאחריות הבלעדית לפרס, לרבות טיבו, איכותו, אפשרות השימוש בו, וכל דבר הקשור בו הינה של ספק הפרס וכפופה לתקנונים שקבע ספק הפרס באשר לשימוש בו. סודהסטרים לא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי מימוש הפרס עקב נסיבות אינן תלויות בה, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרס, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי סודהסטרים בקשר עם הפרס.

4.4 הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה (לרבות המרה בכסף או בשווי כסף).

4.5 סודהסטרים רשאית למנוע ממשתתף להשתתף במבצע ו/או לפסול משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה של סודהסטרים, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או תקנון פייסבוק, כאמור לעיל, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית סודהסטרים על פי כל דין.

4.6 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון פייסבוק ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנונים כאמור, וכן פוטר את סודהסטרים ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או עם התוכן שיועלה לעמוד הפעילות ו/או פרסום התוכן בקשר עם הפעילות על ידי סודהסטרים ו/או בקשר עם פייסבוק, ו/או עם יתר המשתתפים והגולשים בפייסבוק, בלא יוצא מהכלל. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י המשתתף בעמוד הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף לבין יתר המשתתפים בפעילות ו/או סודהסטרים ו/או מי מטעמה.

4.7 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות בפעילות או זכייה בה, יחולו על הזוכה בפרס וישולמו על ידו.

4.8 הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה לסודהסטרים לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעמה לכל משתתף להציע לה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

4.9 המשתתף מצהיר כי הוא יודע שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו, וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר אי קריאת התקנון ו/או העדר הבנת הכתוב בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו השונים.

4.10 תקנון המבצע יפורסם בקישור: https://friends.sodastream.co.il/regulations/.

4.11 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו לרבות בעמודי הנחיתה, יגברו הוראות התקנון.

4.12מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.